Garantie & Reparatie

Garantie Informatie

Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze fabrieksgarantie geldt voor een periode 180 dagen na ontvangst van het verkochte door koper.

De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.

De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt. Deze gaat in vanaf het moment van verzending.

Deze garantie komt te vervallen als u het volgende heeft gedaan:

  • Verbrande delen op het Hash Board of de chips
  • Waterschade
  • Hacks
  • U eigenhandig elementen heeft verwijderd en/of vervangen zonder overleg
  • Slechte voeding, bliksem of voltage overspanning.

Reparatie Informatie

Reparaties kunnen altijd uitgevoerd worden door het team van Miners.nl. Echter hebben wij twee type reparaties;

Type 1: Reparaties die vallen onder de fabrieksgarantie. Deze reparaties zijn kosteloos en worden gerepareerd door Miners.nl.

Type 2: Reparaties die buiten de fabrieksgarantie vallen. Deze reparaties dienen verzekerd verzonden te worden naar Miners.nl op kosten van de koper. Na een analyse wordt er een offerte uitgebracht voor de reparatie aan de koper. Indien de koper akkoord gaat, wordt de reparatie voltooid. In de meeste gevallen duurt een reparatie 1- 7 werkdagen, wanneer het langer gaat duren ontvangt u hierover bericht.

Voor vragen over garanties, bel: 0800 – 666 7 666

Openingstijden

Ma - Zat: 09:00 - 22:00

Support :

[email protected] 24 x 7 Online Support